Zawody 2019

UWAGA WSTĘPNE PROPOZYCJE ZAWODÓW UJEŻDŻENIOWYCH 6.04 - POSZŁY DO AKCEPTACJI WMZJ

Zawody Towarzyskie i Regionalne w Ujeżdżeniu
Puchar Podkowy Leśnej w ujeżdżeniu – I eliminacja
Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w ujeżdżeniu

Klub Jeździecki Podkowa Leśna

1. Organizator: Klub Jeździecki Podkowa Leśna
ul. Głogów 11, 05-807 Podkowa Leśna
Dyrektor Zawodów – Dorota Stokowska - tel. 505 177 401
2. Termin zawodów: sobota 6.04.2019
3. Termin zgłoszeń: do czwartku 4.04.2019
Zgłoszenia na stronie internetowej www.zawodykonne.pl
W przypadku zawodników startujących w ramach AMWiM wymagane
jest także zgłoszenie do AZS w terminie do 2.04.2019
4. Miejsce zawodów: Podkowa Leśna ul. Głogów 11
Czworobok piaszczysty 20 x 60 metrów (20 x 40 metrów)
Rozprężalnia piaszczysta 30 x 40 metrów
W razie niepogody rozprężania na hali 20 x 55 metrów
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach
Towarzyskich zawodnicy bez licencji (nie zarejestrowani).
6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny: Magdalena Jarmuła
Z-ca SG, Sędzia WZJ: Patrycja Modlińska
Sędzia: Agata Milnerowicz
Komisarz Zawodów: Magdalena Operacz
Lekarz Wet.: Wojciech Pietrusiewicz
7. Obsługa komputerowa, spikerka: Leszek Doraczyński e-mail: leszek.doraczynski@wp.pl Ewa Siara

8. Obsługa medyczna: TP Trans.

9. Program zawodów (od godz. 9.00)

Konkurs Program, czworobok Uwagi
1 Debiuty towarzyski 20x40 Program w załączniku/ w ramach I eliminacji Pucharu Podkowy
2 L 2 kuce ZR+ZT 20x40
3 L3 kuce ZR+ZT 20x40 w ramach I eliminacji Pucharu Podkowy
4 L2 ZR+ZT 20x60
5 L3 ZR+ZT 20x60 w ramach I eliminacji Pucharu Podkowy, półfinał AMWIM Amatorzy
6 P2 ZR+ZT 20x60 w ramach I eliminacji Pucharu Podkowy finał AMWIM Amatorzy
7 P3 ZR 20x60
8 N4 ZR 20x60 w ramach I eliminacji Pucharu Podkowy półfinał AMWIM Profi
9 C1 ZR 20x60 finał AMWIM Profi

Szczegółowe godziny rozpoczęcia konkursów oraz poszczególnych przejazdów opublikowane będą wraz z wstępnymi listami w przeddzień zawodów na www.zawodykonne.pl
Po konkursie P2 dodatkowo dekoracja Amatorów AMWIM, a po konkursie C1 - dekoracja Profi AMWiM

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (nie zarejestrowane),
w konkursach „towarzyskich”, obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz
w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
10. W przypadku koni w konkursie „towarzyskim” – wymagany jest min. paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.

11. Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
11.1. Warunki startu:
- W AMWIM mogą brać udział studenci wszystkich typów studiów, mający ważny certyfikat
przynależności akademickiej - wypełnia się go w internecie i podstemplowuje na swojej
uczelni - oraz mający legitymację ISIC – AZS (szczegóły regulaminu i zgłoszeń na stronie
www.azs.waw.pl),
- kategoria „Amatorzy” – wyłącznie zawodnicy, którzy w latach 2017-2018 nie posiadali
III klasy sportowej i jednocześnie: posiadający min. jeździecką licencję zawodnika WZJ/PZJ „A”
(wstępną) i licencję konia WZJ/PZJ oraz zawodnicy i/lub konie nie zarejestrowani w WZJ/PZJ.
- kategoria „Profi” – zawodnicy, którzy w roku 2017 lub 2018 posiadali III klasę sportową
i posiadający aktualnie minimum III licencję WZJ/PZJ, konie z licencją WZJ/PZJ.
11.2. W przejazdach zaliczanych do AMWiM niedopuszczalne są przejazdy z batem oraz
czytanie programu konkursu.
11.3. Do klasyfikacji AMWiM zaliczać się będą wyniki:
- kategoria „Amatorzy” – konkursów L-3 i P-2
- kategoria „Profi” – konkursów N-4 i C-1
O zajętym miejscu decyduje łączny wynik dwóch startów.
Sklasyfikowani będą zawodnicy, którzy ukończą obydwa przejazdy. W przypadku równej ilości
punktów procentowych w dwóch startach o zajętym miejscu decyduje wynik w konkursie
wyższej klasy.
11.4 Obowiązują numery startowe

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na minimum godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
13. Wpisowe: 100 PLN / jeden start; 160 PLN / dwa starty.
Organizator nie zapewnia miejsca dla koni oraz paszy.
14. Nagrody ZR: flots, puchary i nagrody rzeczowe. Ogólna pula nagród: min. 3.500 PLN
Począwszy od konkursu nr 6 prowadzona będzie osobna klasyfikacja wyników końcowych
dla Kucy i Dużych Koni.
Nagrody AMWiM w gestii AZS.
Do dekoracji poszczególnych klasyfikacji zaproszeni będą medaliści.
15. DO KLASYFIKACJI PUCHARU PODKOWY BĘDĄ ZALICZANE KONKURSY L3, P2 N4 oraz debiuty.
15. Wstęp na zawody bezpłatny. Catering – bar na terenie zawodów.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
18. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Comments are closed.

klub jeździecki Podkowa Leśna