Regulamin stajni

REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO STOWARZYSZENIA “KJ PODKOWA LEŚNA”

Niniejszy regulamin został opracowany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa koni i jeźdźców  oraz wszystkich osób i zwierząt przebywających na terenie ośrodka i terenie przyległym. W tym celu konieczne jest przestrzegania zasad BHP i ppoż , i stosowanie się do uwag trenerów/instruktorów, władz Stowarzyszenia i pracowników stajni.

 

1. Za bezpieczeństwo użytkowników ujeżdżalni w tym hali, ringu, na terenie Ośrodka  odpowiedzialni są instruktorzy prowadzący na nich zajęcia - jeźdźcy użytkujący obiekty bez nadzoru instruktorskiego zobowiązani są do zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa analogicznie jak pracownicy stajni, grupyszkoleniowe i trenerzy/instruktorzy prowadzący treningi indywidualne.

 

2. Na terenie Ośrodka należy zachowywać się spokojnie i cicho. Bieganie, jazda na rowerach, podniesiony głos są niedopuszczalne. Jazda samochodem dozwolona jest z prędkością do 20 km/h.

 

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób dorosłych. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich na terenie Ośrodka bez opieki osoby dorosłej za zgodą ich opiekuna prawnego.

 

4. Jeżeli osoba będąca na terenie Ośrodka będzie stwarzała niebezpieczeństwo dla osób i koni instruktor ma prawo poprosić tę osobę o opuszczenie terenu Ośrodka.

 

5. Z wszystkich obiektów na terenie Ośrodka na równych  zasadach mogą korzystać osoby na prywatnych koniach,  jak  i  osoby  uczestniczące  w  jazdach „szkółkowych”.  Należy   przy   tym   przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz zasad  bezpieczeństwa.

 

6. Zabrania się na terenie stajni/hali palenia tytoniu i spożywania alkoholu, jak również zabrania się wsiadania na konia jeźdźcom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych.

 

7. Przed otwarciem drzwi, wejściem i wyjściem z hali należy należy głośno krzyknąć „uwaga!”, aby ostrzec użytkowników znajdujących się w środku,

8. Każdy jeździec lub instruktor/trener obowiązany jest do natychmiastowego usuwania odchodów swoich koni na hali, myjce i korytarzu stajni .

9. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni, siodła, ogłowia, czapraki/koce, palcaty, ochraniacze po jeździe należy odłożyć na swoje miejsce. Czapraki i koce winny być odwieszone w taki sposób by wysychały. Pamiętać należy o starannym umyciu wędzidła oraz wyczyszczeniu/umyciu ubłoconych ochraniaczy czy popręgów. 

 

10. Pamiętajmy , że do stajni przychodzimy 30 min przed ustaloną godzina jazdy w celu przygotowania konia do jazdy. Po skończeniu jazdy także potrzebujemy ok. 30 min by rozsiodłać konia, zadbać o jego grzbiet, schłodzić nogi itp.

 

11. Za zajęcia umówione i nieodwołane z jednodniowym wyprzedzeniem, kursant ponosi pełna odpowiedzialność finansową.

 

12. Podczas wszelkich zajęć z końmi na terenie Ośrodka i w terenie obowiązuje nakaz używania toczka /kasku i pełnego obuwia.

 

13. W trakcie zajęć grupowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

14. Pamiętajmy, że nie można zostawić osiodłanego konia w boksie bez opieki.

 

15. Zgłaszając obsłudze i instruktorom Ośrodka wszelkie niepokojące zjawiska tyczące zdrowia uczestników zajęć (zasłabnięcia),  koni (kulawizna, ospałość), awarii infrastruktury (np. niepracujące poidło) przyczyniasz w sposób istotny do poprawy bezpieczeństwa ludzi i koni. 

 

16. Instruktorzy/trenerzy oceniają umiejętności  jeźdźca  i dobierają do nich odpowiedniego konia i typ treningu (rodzaj jazdy).

 

17. Osoby niepełnoletnie jeżdżące na koniach prywatnych nie mogą jeździć bez toczka/kasku. W momencie, gdy wsiadają na konia bez opieki osoby pełnoletniej, muszą mieć na to pisemną zgodę rodziców – instruktorzy stajenni nie biorą odpowiedzialności za jazdy tychże osób.

 

18. Bez zezwolenia instruktora/trenera nie wolno wchodzić na ujeżdżalnię (dotyczy to zwłaszcza dzieci).

 

19. Zabrania się dokarmiania koni bez zgody właściciela i/lub instruktora.

 

20. Psy uczestników jazd oraz osób odwiedzających  Ośrodek musza być trzymane na smyczach. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania odchodów po swoich pociechach.

 

21. Wszelkie szkody będące wynikiem nie przestrzegania powyższego regulaminu powstałe na terenie Ośrodka obciążają odpowiedzialnością materialną sprawcę. 

 

22. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Ośrodka Zarząd Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności. Pamiętamy, że nasz ośrodek jest otwarty dla gości, a ich poruszanie się na terenie całego Ośrodka nie jest ograniczane.

 

23. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników ośrodka do racjonalnego korzystania ze sztucznego oświetlenia zwłaszcza jego wyłączania po zakończeniu  zajęć.

 

24. Brak respektowania postanowień niniejszego regulaminu, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, może spowodować nałożenie kar na użytkowania stajennej infrastruktury. Wnioski odnośnie nie przestrzegania bezpieczeństwa należy zgłaszaćzarządowi.

 

W związku z tym, że jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Każda osoba umawiająca się na jazdę jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem naszego Ośrodka i w pełni go akceptuje.

klub jeździecki Podkowa Leśna